دوره جدید، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1393

 
مقالات
مقدمه و فهرست مطالب/ دانلود

بررسی و امکان­سنجی استفاده از میوه اقاقیا به ­عنوان بازدارنده طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاريخی/ وحید پور زرقان./ متن کامل

آسیب شناسی اشیای لاکی/دانیال هرندی، محسن چاره ساز،  محسن محمدی/ متن کامل
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی، تبریز/سحر احمد خان بیگی، مهدی رازانی/ متن کامل
شکل گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش­ جهان اصفهان/علی شهابی نژاد رضا ابوئی، محمود قلعه نوئی، سید محمد امامی/ متن کامل
آسیب شناسی فیزیکی قالی­ های پولونز موجود در موزه هنر متروپولیتن نیویورک/زهره چهاردولی/ متن کامل
فرهنگ اصطلاحات و مجموعه واژگان فنی در حفاظت کاغذ و صحافی کتاب/ مهدی قربانی/ متن کامل
اطلس تصویری اشکال هوازدگی در یادمان ­های سنگی/ ب. فیتسنر و هاینریش.ک/ برگردان به فارسی: رامین محمدی سفید خانی/ متن کامل

شیوه نامه و روند تدوین و انتشار مقالات در نشریه + فرم های داوری/ اینجا

 

Index Paper  

Introduction/ Download

 

Investigation and Feasibility of Using Acacia Fruit as Natural Corrosion Inhibitor in Conservation of Historical Bronze Objects/ Porzarghan, V./ Full text

Pathology of Lacquer Art Work/ Harandi, D, Charesaz, M , Mohamadi M/Full Text

Structural Characterization of Trachyte Dado’s In Leather Factory of Khowsravi, Tabriz./ Ahmad Khan Beigi. S. Razani.M /Full Text

Formation and Historic Revolution of Isfahan's Naghsh-e-Jahan Square/ Shahabinejad, A., Abuei,R., Ghalehnoei,M., Emami, S.M /Full Text

Physical Pathology of Polonaise Carpets in the Metropolitan Museum of Art in Newyork/ Chahardoli.Z./ Full Text

Glossary and Terminology on Paper Conservation and Book Binding/ Ghorbani, M/ Full Text

Photo Atlas of Weathering Forms on Stone Monuments/ Fitzner, B., & Heinrichs, K/Translate to Farsi: Mohamadi Safidikhni, R./Full Text

authors & referees guide/Link