دوره جدید، سال نخست، شماره .1. بهار و تابستان 1392

مقالات
 مقدمه / متن کامل
نگاهی بر آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن/ یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی./ متن کامل
ظهور و زوال خانه­ های صخره ­ای روستای توریستی کندوان/ فریده امینی بیرامی و ابراهیم اصغری کلجاهی./ متن کامل
آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی ازاره خانه صدقیانی تبریز/ مصطفی کریمی فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار./ متن کامل
پوشش ­دهی نانو کامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری/ صالح ایمانی، مریم افشار پور/ متن کامل
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی/ وحید پورزرقان./ متن کامل
پاکسازی چسب­ ها و پوشاننده­ های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA Co2 و Nd: YAG/ یانک سو کو/ برگردان معصومه تفرشی./ متن کامل
هدف‌ های حفاظت/ کریس کیپل/ برگردان: امير حسين کريمي./ متن کامل
مروری بر نمک‌ زدایی ابنیه و یادمان­ های سنگی به روش ضمادگذاری، ورونیک ورگس بلمین/ برگردان: سحر احمد خان ­بیگی./ متن کامل
کتاب ­شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی/مهدی رازانی./ متن کامل

 

 

Index Paper  
Introdoction/ Full Text  
/Architectural Decorations In Tomb-Chamber Of Pir-E Baqran Monument And Its Hidden Inscriptions/ Hamzavi Y, Moazzeni F/ Full text
Creation And Destruction Of Rock Houses Of The Kandovan Village/ Amini Birami. F. Asghari Kaljahi. E/Full Text
Exposure And Conservation Of Hidden Painting Decoration In The Wall Paintings Of Sadaghiani House Of Tabriz/Karimifard. M, Razani.M, Mahryar. S/Full Text
Znonano-Composite Coating On The Surfaces Of Historic And Artistic Works On Paper/ Imani.S, Afsharpoor M/Full Text
Fundamentals Of Electrochemistry For Evaluating Corrosion Inhibitor In Historical Alloys/ Porzarghan.V/ Full Text
Removal Of Adhesives And Coatings From Iron Artifacts Using Pulsed Teaco2 And Nd:YAG-Lasers/ Y Sook Koh,Y/ Translated By: Tafreshi. M/Full Text
The Aims Of Conservation. In Conservation: Principles, Dilemmas And Uncomfortable Truths/ Caple, C/ Translated By: Karimi. A.H/ Full Text
Desalination Of Masonries And Monumental Sculptures By Poulticing: A Review,V. Vergès-Belmin And H. Siedel, Translated By: Ahmad Khan Beigi. S/ Full Text.

Farsi Bibliography On Conservation And Restoration Of Stone/ Razani.M/Full Text