سال ششم، شماره4،شماره پیاپی 5،زمستان 1388 و بهار 1389

 

فهرست مطالب

مقدمه/ متن کامل.

محمد حدادی، محسن محمدی/ ارزیابی ساختاری پارالویید B72 و تاثیر استفاده از آن در مرمت آثار ساخته شده از چوب/ متن کامل.
مهدی کردی/ حفظ و مرمت نقاشی پشت شیشه/ متن کامل.

مهدی رازانی بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه­ی چهل­ستون/ متن کامل.

بابک حجتي/حفاظت از یادمان/ متن کامل.

بوئيني، ام؛ لنز، اس،  جيورجي،ر باگليوني،پي/ كاربرد اسفنج نانو­مغناطيس در تميز‌كاري آثار هنري، مترجم: عادله محتشم/ متن کامل.

بیانیه ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه­ها عنوان سال 2009- "علم و میراث" برگردان: عطا الله صدیقیان/ متن کامل.

سکیوارا، اس، سی کازانوا، ای جیف کابریتا، اسید زدایی کاغذ با استفاده از مخلوط نانو ذرات هیدرو اکسید کلسیم در ایزوپروپانول. مطالعه کارایی/ برگردان: عطا الله صدیقیان/ متن کامل.

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان دانشکده مرمت/ متن کامل.

اشل مستند نگاری/ تصویر کاربردی

 

 

Index

   Introduction/ Full Text

Mohammad Hadadi, Mohsen Mohamadi/ Structural assessment of Paraloid B72 and its application effects in conservation of wood artifacts /Full text

Mehdi Kordi /Conservation and restoration Verre Eglomise /Full text

Mehdi Razani /Theoretical Investigation of restoration of two pictorial tile collections belong to Chehel–Soton museum /Full text

 Babak Hojati /Conservation of monument /Full text

Massimo Bonini, Sebastian Lenz, Rodorico Giorgi, and Piero Baglioni Nonomagnetic Sponges for the Cleaning of Works of Art: Translate English to Farsi by: Adele Mohtasham/Full text

The International Day for Monuments and Sites Theme for 2009-“Heritage and Science” Celebrate the Worlds Heritage on 18 April 2009 Translate English to Farsi by: Ataallah Sedighiyan/Full text

  S. Sequeira, C. Casanova, E.J. Cabrita. Deacidification of paper using dispersions of Ca (OH) 2 Nanoparticles in isopropanol. Study of efficiency/ Translate English to Farsi by: Ataallah sedighiyan/Full text

Abstract of M.A projects of conservation and restoration of culture historic property Department for conservation of Cultural-historic Property Faculty of conservation, art university of Isfahan/Full text

Documentation scale/ Picture