ویژه نامه آتشکده ها و آتشگاه های ایران

   

  

 

             دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی         

       دوره جدید، سال دوم، ویژه نامه نخست، زمستان 1393  

 آتشکده ها و آتشگاه های ایران      

 

 

 

 

مقالات
مقدمه و فهرست مطالب/ دانلود

چهارطاقی: سابقۀ کاربرد واژه و صورت/ فاطمه گلدارمتن کامل                 

اردشیر خوره، پایتخت مذهبی ساسانیان/ میلاد وندائی / متن کامل

چهارتاقی‌ها و آتشخانه‌های ايران/ یاغش کاظمی/ متن کامل

 

 

Index Paper

Introduction/ Download

 

Čahār-ṭāqī: the History of Word and Form,  Fatemeh GoldarFull text

Ardašīr-ḵorra, The religious capital of Sasanian Empire, Milad Vandaee/ Full Text

 Čahār-ṭāqīes and Fire-temples of Iran,  Yaghesh Kazemi /Full Text