دوره جدید،سال.3،شماره.5، بهار و تابستان1394

         دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی                          

دوره جدید،سال.3،ش.5، بهار و تابستان1394                       

 

 فهرست مقالات
مقدمه / دانلود

الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز/احد نژاد ابراهیمی، فرزین حق پرست، سلوی کی نژاد/ متن کامل

مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین/اعظم رمضانی چرمینه/متن کامل

بررسی نقش ­مایه ­های سنگ ­نگاره خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی/سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی­زرج­آباد/ متن کامل 

گذری بر معماری و شهرسازی‌ایران در دوره اشکانی (256ق.م تا224م.)/علی نوراللهی/ متن کامل

حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه تمدنی هلیل ­رود/رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی/ متن کامل

 بررسی و نقد احیای خانه­ تاریخی سید رسول حسینی مجموعه­ عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن/میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی/ متن کامل
 

پنجاه سال کاربرد سالیابیابسیدین هیدراته شدن در باستانشناسی/ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس، برگردان به فارسی:نگار کاظمی پور/ متن کامل

 

 

Index Paper  

Introduction/ Download

Theoretical Paradigms of Conservation and Maintenance of Cultural-Historical Houses in Gajar era in Tabriz/Nejad Ebrahimi A, Haghparast, F, Keynezhad, S /Full text

A Review of X-radiography Method for Pottery Artifacts/Ramezani Charmineh, A/Full Text

Motifs Investigation of Birjand Khazan Petroglyph from South Khorasan/IRAN/Sadeghi, S,. Ghorbani, H.R,. Hashemi Zarjabad.H/ Full Text

 Iranian Architecture and Urban Planning in the Parthian Dynasty (256 BC-224 AD)/ Norallahy, A /Full Text

Conservation and Restoration of Marble Vessels Discovered in Jiroft from Halil-Rod Culture Territory/ Mohamadi Sefidkhani,R,. Razani,M./Full Text .

Study and Review the Revitalization of the Historical House of “Rasul Husaini” in the Khan Complex of Khorasgan (Isfahan) by Emphasis on Its Historical Identity/Azad,M,. Setayeshmehr,M,. Soltani Mohammadi,M/ Full Text

Fifty Years of Obsidian Hydration Dating in Archaeology/Liritzis, I., & Laskaris, N.  Translate to Farsi: Negar KazemiPour /Full Text