دوره جدید، سال3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394

 

         دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی                          

دوره جدید،سال.3،ش.6، پاییز و زمستان 1394                       

 

 فهرست مقالات
مقدمه / دانلود
 

کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران/راحله کاظم پور؛ بهمن سلطان احمدی / متن کامل

حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران/ امیر ثناجو، محمد امینیان/متن کامل

کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی/ مهدی مکی نژآد/ متن کامل 

شیوه اجرای پوشش ­های کاشی­کاری سطوح بیرونی گنبد/ مهران کاظم‌پور/ متن کامل

معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه/علی نوراللهی / متن کامل

 

چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی/یاسین صدقی/ متن کامل

 

 

Index Paper  

Introduction/ Download

Tile Working of Marble Palace on the Eve of Architectural Modernism in IRAN/Kazempour., Raheleh; Soltan Ahmadi,. Bahman /Full text

Conservation and Restoration of Haft-Rang Tiles Belong to Zahiriyeh Mosque in Tabriz. IRAN/Sanajo., Amir; Aminiyan., Mohamad/ Full text

Muqarnas Tile Working in Persian Architecture/ Makinejad., Mahdi/ Full text 

Implementation Practices Covering the Outer Surfaces of Tiled Dome/ Kazempor., Mehran / Full text 

Parthian architecture and urbanism in Mesopotamia and SYRIA/ Norallahy., Ali / Full text

How to Build and Use a Hydrostatic Balance Laboratory/ Sedghi., Yasin. / Full Text