اعلان برگزاري سمينار اول گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري ندا خاتمي فرد

 

عنوان‌ : بررسي طرح هاي انجام شده حفاظت و توسعه در بافت هاي تاريخي

 

استادان راهنما : دكتر محمود قلعه نويي  و دكتر پيروز حناچي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/07/17     مكان : سالن دكتر شيرازي(ساختمان سوكياس)       ساعت : 11:30

 

اساتيد هيأت داوران :

دكتر شهريار ناسخيان و دكترعيسي اسفنجاري

اعلان برگزاري سمينار دوم گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري سجاد ﻣﺆذن

 

عنوان‌ : روش تحقيق و سير از ضرورت و اهميت موضوع تا هدف نهايي

 

استادان راهنما : دكتر رضا ابويي  و دكتر هادي نديمي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/07/14     مكان : سالن دكتر شيرازي(ساختمان سوكياس)      ساعت : 12:30

 

اساتيد هيأت داوران :

دكتر بهنام پدرام و دكترمرضيه پيراوي

جلسه دفاع نهايي پايان نامه دكتري علي شهابي نژاد

 

 

 

 

عنوان‌ : ارزشهاي فضاي شهري ميدان نقش جهان

 

استادان راهنما : دكتر رضا ابويي و دكتر محمود قلعه نويي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/6/29            مكان : آمفي تئاتر سوكياس     ساعت :  16:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقايان دكتر شهريار ناسخيان و دكتر بهنام پدرام و دكتر نسيم جعفري و خانم دكتر مريم قاسمي

 

 

 

اعلان برگزاري سمينار دوم گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري رضا رحيم نيا

 

عنوان‌ : نظام مداخلات حفاظتي در معماري خاكي از منظر دانش معماران بومي

 

استادان راهنما : دكتر مهران قرائتي و دكتر علي زماني فرد

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 07/07/95            مكان : سالن دكتر شيرازي       ساعت : 14:00

 

اساتيد هيأت داوران :

دكتر نيما ولي بيگ و دكتر شهريار ناسخيان

اعلان برگزاري سمينار گزارش پيشرفت تحقيق رساله ي دكتري جاويد ايمانيان

 

عنوان‌ : بازشناسي دانش بومي كاربرد چوب در خانه هاي روستايي گرگان

 

استادان راهنما : دكتر رضا ابويي و دكتر محراب مدهوشي

 

رشته : مرمت و احياء بناها و بافت‌ها تاريخي

گروه : دکتری

دانشكده : مرمت

 

تاريخ  : 95/6/29            مكان : آمفي تئاتر سوكياس     ساعت :  14:00

 

اساتيد هيأت داوران :

آقاي دكتر نيما ولي بيگ      و      آقاي دكتر شهريار ناسخيان